Uvjeti korištenja web stranica Lagune Novigrad d.d.

  • Cjelokupan sadržaj objavljen na web stranici www.laguna-novigrad.hr isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja Lagune Novigrad d.d. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Laguni Novigrad d.d. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. 
  • Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.
  • Laguna Novigrad d.d. ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.
  • Informacije koje Laguna Novigrad d.d. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Laguna Novigrad d.d., međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da nećete Lagunu Novigrad d.d. smatrati odgovornom za moguće neostvarenje svojih očekivanja. Laguna Novigrad d.d. može u svako doba, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama. Laguna Novigrad d.d. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice. 
  • Ova web stranica sadrži dokumente, podatke, informacije i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Laguna Novigrad d.d. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. 
  • Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom te Laguna Novigrad d.d. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodna je koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu.
  • Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Laguna Novigrad d.d., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa Laguna Novigrad d.d. u njezinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja Lagune Novigrad d.d. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Laguna Novigrad d.d.
Dragi gosti dobrodošli u Aminess hotels&camspites, novi brend Lagune Novigrad! Saznajte više